Mobiliteit is integratie


Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten van de baan?

Tweede Kamer stoel Vrijdag neemt de ministerraad een besluit over het afschaffen van de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg). De CG-Raad, Platform VG, Landelijk Platform GGz en de NPCF vragen de ministerraad in een mail om een goed alternatief voor de Wtcg. Anders is het afschaffen van de Wtcg niet verantwoord, vinden zij.

In de mail uiten de organisaties hun zorgen over de inkomenspositie van chronisch zieken en gehandicapten. Deze groep krijgt in deze regeerperiode te maken met het  afschaffen van talrijke compensatieregelingen, zoals de fiscale aftrek van specifieke zorgkosten, de Wtcg-tegemoetkomingen, de Compensatie eigen risico en de Tegemoetkoming onderhoudskosten gehandicapten kinderen (TOG). Veel van deze mensen hebben bovendien te maken met het grotendeels wegvallen van huishoudelijke  hulp en het verhogen van de eigen bijdragen binnen de Zorgverzekeringswet, AWBZ en Wmo.Maatwerkregeling
In het regeerakkoord staat dat er een nieuwe compensatieregeling komt die gemeenten gaan uitvoeren. Deze maatwerkregeling gaat de Wtcg en de fiscale aftrekregeling vervangen. Hoe deze nieuwe regeling eruit komt te zien, is nog niet duidelijk.
De organisaties vragen de ministerraad om de Wtcg niet af te schaffen zolang het niet duidelijk is wat de nieuwe maatwerkregeling inhoudt en wat de inkomenseffecten zijn van alle maatregelen waarmee chronisch zieken en gehandicapten worden geconfronteerd.
Oproep aan de Kamer
De CG-Raad een Platform VG wezen eerder deze week ook de Tweede Kamer op de problemen rond de Wtcg. Dit was een reactie op de notitie van de  minister en staatssecretaris van VWS: ‘Van systemen naar mensen’.
In dit schrijven aan de Kamer wijzen ze er verder op dat dit kabinet allerlei belangrijke taken naar gemeenten wil overhevelen zonder harde randvoorwaarden te stellen en zonder de rechtspositie van de betrokken burgers te waarborgen.

Bron: leefwijzer.nl